Isceljivanje Pranom

Isceljivanje pranom po sistematizaciji legalizovanih metoda tradicionalne (komplementarne i alternativne) medicine prema Pravilniku o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine, donetom od strane Ministarstva zdravlja spada u grupu duhovne energetske medicine („Službeni glasnik RS, broj 107/05”). Tradicionalna medicina u smislu ovog pravilnika po članu 3., obuhvata proverene stručno neosporne tradicionalne, komplementarne i alternativne metode i postupke dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, koji blagotvorno utiču na čovekovo zdravlje ili njegovo zdravstveno stanje i koji u skladu sa važećom medicinskom doktrinom nisu obuhvaćeni zdravstvenim uslugama.