На основу члана 10,11, и 12, Закона о удружењима (“Службени гласник PC”, број 51/09 и 99/2011 и др. закони), на оснивачкој Скупштини одржаној дана_____________ године у Београду, усвојен је

 

СТАТУТ
Института за лечење “PRANIC HEALING GMCKS”

 

 
Члан 1
Удружење ИНСТИТУТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ “PRANIC HEALING GMCKS“ ( у даљем тексту : Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно дружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева описаних у члану 2. овог Статута.

 

 
Члан 2
Циљеви Удружења су :
1) да омогући остваривање заједничких интереса овог чланства у развoју и испитивању и примени PRANIC HEALING традиционалне методе, а са циљем одржавања, превентиве и заштите здравља људи у целини,
2) афирмисање и унапређивање холистичког филозофског приступа човеку и његовом здрављу схватајући људско здравље и човека као јединствену целину у природи,
3)Помоћ болеснима и заштита животне средине,
4) Покретање активности кроз јавне трибине и предавања, манифестације, семинаре, а који имају за циљ подизање свести о заштити људског здравља,
5) Усавршавање и координација програмских активности
6) Издавање билтена, часописа, научног материјала, књига, јавних реклама, плаката и др.,
7) Покретање иницијатива и укључивање у разна истраживања, припрема и предлагање решења актуелних проблема, са циљем превазилажења свих телесних и психичких проблема.
8) Остваривање других активности која ће бити додељења од стране других Удружења, институција којe нису супротстављење претходним циљевима и задацима.

 
Члан 3
Задаци Удружења су :
* Организовање семинара,
* Одржавања предавања и упознавања јавности са основним концептима Pranic Healing-а,
* Издавање књига и других публикација у вези са применом холистичких метода, а у складу са законом,
* Стварање библиотеке књига, часописа и софтвера од значаја за изучавање холистичких метода за одржавања човековог здравља,
* Подржавање истраживања енергетских терапија, путем испитивања и очитавања дисбаланса у енергетском пољу,
* Одржавања састанака и размене знања и искуства у складу са програмима удружења,
* Развијање програма за пружање професиналне подршке,
* Сарадње са удружењима и установама у областима практичне примене Pranic Healing-а, као што су удружења и установе из области медицине, филозофије, психологије, екологије и сл. у земљи и иностранству,
* Организовања студијских путовања и размена са иностраним удружењима и организацијама сличног профила.

 
Члан 4
Назив Удружења је ИНСТИТУТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ „PRANIC HEALING GMCKS“.
Скраћени назив Удружења је : PRANIC HEALING GMCKS.
Удружење има средиште у Београду, у улици Булевар Николе Тесле број 3.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Удружење има печат округлог облика у којем је исписано ИНСТИТУТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ PRANIC HEALING GMCKS Београд.

 

 
Члан 5
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве и Статут Удружења.
Услови за учлањење у Удружење су:
* Да прихватају и поштују идеје, циљеве, као и Статут Удружења,
* Да постоји препорука бар два члана Удружења или индивидуални позив од стране Управног одбора.
Чланови Удружења су:
* Прана практиканти уписани у Регистар Прана практиканата Удружења
* Прана практиканти који су неки од курсева „Pranic Healing-a“ завршили у иностранству
* Лица која нису прана практиканти, под условима из ст.1 тачка 2, Члана 5 Статута

 
Члан 6
Начин учлањивања:
* Пријем у чланство Удружења иницира се подношењем писаног захтева у слободној форми са свим личним подацима од стране будућег члана са препорукама једног члана Удружења.
* Одлуку о пријему новог члана доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
* На основу одлуке Управног одбора угледни домаћин и страни држављани могу постати почасни чланови удружења.

 
Члан 7
Удружење може имати и почасне чланове, које бира Скупштина на предлог Управног одбора.
Почасни чланови се бирају из реда истакнутих стручњака из области медицине или других области који могу да допринесу раду и развоју Удружења.
Почасно чланство престаје смрћу или искључењем, ако делатност почасног члана штети угледу Удружења.

 
Члан 8
Чланство у Удружењу престаје :
* Давањем писане изјаве о добровољном иступању из Удружења Управном одбору,
* Услед неплаћања чланарине три чланарине у години,
* Услед смрти,
* Услед неактивности члана у Удружењу у периоду од три месеца,
* Услед непоштовања односно кршења одредаба овог Статута,
* Услед нарушавања угледа Удружења,
* Услед ометања реализације циљева и задатака Удружења.
* Услед понашања члана којим исти крши Закон или се понаша неморално.

Одлуку о суспензији члана Удружења доноси Управни одбор, која ступа на снагу одмах по достављању одлуке и траје до брисања из регистра, а након рока од 8 (осам) дана исти бива брисан из регистра на који начин му престаје чланство. Уколико је члан Удружења недоступан, или му није могуће уручити Одлуку о суспензији, иста ће бити објављена на огласној табли Удружења са поштанском повратницом и након 8 дана, исти ће бити брисан из регистра.
Члан, има право писмене жалбе Скупштини Удружења у року од 8 (осам) дана од дана достављања одлуке о суспензији, након чега Скупштина при првом заседању разматра Одлуку УО. Одлука Скупштине је коначна. У случају поднете жалбе суспензија траје до одлуке Скупштине.
Одлука о суспензији може бити достављена путем било којег средства комуникације у електронском облику или путем поште.

 
Члан 9
Члан Удружења има право да :
* Равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења,
* Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења,
* Бира и буде биран у органе Удружења,
* Буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан Удружења дужан је да:
* Активно доприноси остваривању циљева Удружења,
* Учествује, у складу са интересовањима у активностима Удружења,
* Плаћа чланарину,
* Обавља и друге послове које му повери Управни Одбор.

 
Члан 10
Органи Удружења су : Скупштина, Управни одбор и Секретар Удружења.

 
Члан 11
Скупштину Удружења чине :
* Сви чланови Удружења који су практиканти,
* Сви остали чланови, који имају право учешћа у раду Скупштине, без права на учешће у доношењу одлука Скупштине.
Скупштина доноси Статут, његове измене и допуне, бира и разрешава чланове Управног одбора, одређује висину чланарине, одлучује о удруживању у савезе, одлучује о престанку рада Удружења, одлучује о усвајању финансијског извештаја Удружења, одлучује о статусним променама Удружења и врши друге послове утврђене овим Статутом.

 
Члан 12
Редовна седница Скупштине Удружења одржава се најмање једном годишње.
Ванредна седница Скупштине може се сазвати:
* На предлог једне трећине чланова Удружења или
* На основу одлуке Управног Одбора Удружења.
Ванредна седница Удружења мора се одржати најкасније у року од 30 дана од подношења захтева за њено сазивање или Одлуке Управног Одбора Удружења.
Чланови Удружења се обавештавају о седницама Скупштине позивом путем поште, факсом, куриром, електронском поштом или другим повољним начинима, најкасније седам дана пре почетка седнице.
Уз позив се доставља дневни ред седнице и материјали неопходни за ефикасно учешће члана Удружења у раду Скупштине.

 
Члан 13
Радом Скупштине руководи Председник Скупштине.
Да би доносила одлуке Скупштина мора да има кворум који представља присутност најмање 20 чланова Удружења који су практиканти.
Уколико нема кворума, почетак седнице с истим дневним редом се помера за сат времена. По протеку једног сата седница са истим дневним редом може се одржати и на њој се могу пуноважно доносити одлуке, уз услов да је присутно најмање 15 чланова Удружења који су практиканти.
Приликом одлучивања сваки члан има један глас.
Скупштина одлуке доноси простом већином гласова присутних чланова.
За промену, измену или допуну Статута, доношење одлуке о престанку рада Удружења или доношење одлуке о удруживању у савезе, потребно је да за такву одлуку гласа две трећине присутних чланова Удружења.

 
Члан 14
Управни одбор се састоји од 5 чланова.
Чланове Управног одбора бира и разрешава Скупштина.
Изабрани чланови Управног одбора бирају се на период од 4 (четири) године.

 
Члан 15
Управни одбор:
* Спроводи одлуке Скупштине,
* Брине се о материјалном стању Удружења;
* Одлучује о формирању огранака – продужница Удружења на територији Републике Србије, који немају својство правног лица;
* Одлучује о пријему нових чланова, о престанку чланства у Удружењу, као и престанку чланства одузимањем истог, сходно одредбама овог Статута.
* Одлучује о смањивању чланарине одређеним лицима;
* Даје овлашћења лицима овлашћеним за заступање и располагање средствима Удружења
* Предлаже Скупштини кандидате за почасне чланове Удружења;
* Одлучује о учешћу у истраживачким установама, информатичким центрима, фондацијама и осталим активностима, значајним за остваривање циљева Удружења;
* Обавља и друге послове у складу са Статутом од значаја за рад Удружења и његових органа.

 
Члан 16
Седнице Управног одбора сазива Председник Управног одбора.
Седницу Управног одбора може сазвати Председник Управног одбора ако му захтев за одржавање поднесе најмање један члан Управног одбора.
Седнице Управног одбора одржавају се најмање четири пута годишње.

 
Члан 17
Радом Управног одбора руководи Председник Управног одборa.
Да би Управни одбор доноси одлуке мора да има кворум који представља присутност најмање 3 члана Управног одбора.
Управни одбор одлуке доноси простом већином гласова присутних чланова .
На изричит захтев Председника Управног одбора одлуку о појединим питањима Управни одбор може доносити консензусом.
Ради обављања послова из свог делокруга Управни одбор може образовати Комисије.

 
Члан 18
Председник Управног одбора Удружења је истовремено и лице одговорно за застпуање Удружења.
Председник Управног одбора се бира на период од 4 (две) године.
Председник Управног одбора заступа и представља Удружење пред трећим лицима.
Председник Управног одбора предлаже планове рада, стара се о реализацији, координацији и даје непосредне задатке члановима Удружења у циљу реализације циљева и задатака, сазива и руководи радом Управног одбора, одговоран је за материјално финансијско пословање Удружења, подноси Извештај о раду Скупштини и врши друге послове које му повери Скупштина.
Председник Управног одбора је одговоран за свој рад Скупштини Удружења у вези са законитошћу рада и располагању средствима Удружења.

 
Члан 19
Секретар Удружења је лице које се стара о функционисању рада Удружења и које спроводи одлуке Управног одбора и председника УО као законског заступника, води регистар чланова Удружења, регистар прана практиканата, припрема и доставља материјале за седнице УО, обавља послове и задатке поверене од стране УО и председника УО као заступника, обавештава чланове Удружења о битним дешавањима, учествује у раду УО без права гласа и води записнике са седница УО и друге послове из надлежности заступника Удружења.
За секретара Удружења може бити одређено само пословно способно лице које има пребивалиште или боравиште на територији Србије.
Секретара Удружења бира Управни одбор на период од 4 године.
Секретар Удружења заступа и представља Удружење пред трећим лицима по овлашћењу Управног одбора и по одлуци УО може имати депонован потпис и располагати средствима Удружења и закључивати правне послове и потписивати акте за које постоји одобрење УО Удружења.
Секретар предлаже планове рада, стара се о реализацији, координацији и даје непосредне задатке члановима Удружења ради реализације циљева и задатака, руководи радом Скупштине када се она састаје и обавља друге послове које му повери Скупштина.
Секретар Удружења је одговоран за свој рад Управном одбору Удружења у вези са законитошћу рада и располагањем средствима Удружења о чему подноси Извештај о раду писмено или усмено на седницама УО.
Серетара Удружења пре истека мандата може разрешити актом Управни одбор уколико су испуњени услови за суспензију или Скупштина на првом заседању

 
Члан 20
Удружење може стицати имовину:
* Од чланарине,
* Добровољних прилога донација и поклона (у новцу или натури),
* Финансијских субвенција
* Оставина
* Камата на улоге
* Закупнинe
* Дивиденди.
Удружење води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже вршењу ревизије, у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

 
Члан 21
За своје обавезе Удружење одговара целокупном својом имовином.
Чланови Удружења и органа Удружења могу лично одговарати за обавезе Удружења ако поступају са имовином Удружења као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Удружења као форму за незаконите или преварне сврхе.

 
Члан 22
Имовина Удружења може се користити једино за остваривање његових Статутарних циљева.
Иновина Удружења не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа Удружења, диреткорима запосленима или са њима повезаним лицима.

 
Члан 23
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када за то престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
Удружење губи статус правног лица брисањем из регистра.

 
Члан 24
У случају престанка рада Удружења, преостала срества Удружења прелазе у својину хуманитарне организације по Одлуци Скупштине

 
Члан 25
Рад удружења је јаван.
Заступник Удружења се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност или на други примерен начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења поднисе се члановима на седници Скупштине.

 
Члан 26
Ради остварња својих циљева Удружење успоставља контакт и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима истих или сличних циљева о чему одлуку доноси Скупштина.

 
Члан 27
Удружење води регистар прана практиканата и регистар супервизора, у складу са стручним и другим критеријумима, које посебним општим актом утврђује Управни одбор

 
Члан 28
О упису прана практиканата у регистар прана практиканата и регистар супервизора одлучује Управни одбор на предлог Стручне комисије.
Стручна комисија има 3 члана које именује Управни одбор.

 
Члан 29
Скупштина удружења доноси етички кодекс, којим се утврђују етичка начела у обављању дужности чланова Удружења.
Етичким кодексом утврђују се и односи прана практиканата према пацијентима, као и међусобни односи чланова Удружења.

 
Члан 30
Етички одбор прати примену етичког кодекса и изриче дисциплинске мере за његово непоштовање.
Етички одбор има 3 члана, делегираних из редова регистрованих прана практиканата.
Чланови Етичког одбора из својих редова бирају Председника етичког одбора.
Мандат чланова етичког одбора траје 4 године са могућношћу поновног избора.
Етички одбор одлучује већином гласова

 
Члан 31
Због непоштовања етичког кодекса може се изрећи једна од следећих мера:
* Опомена;
* Привремено брисање из регистра прана практиканата;
* Трајно брисање из регистра прана практиканата

 
Члан 32

Против одлуке Етичког одбора може се поднети приговор Управном одбору удружења у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
Одлука Управног одбора по приговору је коначна

 
Члан 33
О привременом или трајном брисању из регистра прана практиканата обавештава се Министарство здравља РС.

 
Члан 34
Огранком руководи координациони Одбор од 3 члана који именује Скупштина Удружења.
Мандат чланова координационог одбора је 4 године са могућношћу поновног избора.
Чланови координационог одбора огранка из својих редова бирају Председника координационог одбора.
Координациони одбор одлучује већином гласова

 
Члан 35
Координциони одбор:
* Доноси програм рада и финансијски план огранка у складу са програмом рада удружења и уз сагласност Управног одбора удружења,
* Организује рад огранка
* Извршава одлуке Скупштине и Управног одбора којe се односе на рад огранка,
* Одлучује о средствима којима располаже огранак
* Подноси извештај о раду огранка,
* Подноси финансијски извештај о раду огранка

 
Члан 36
Овај Статут ступа на снагу даном доношења.

 

Председник Оснивачке Скупштине
_______________________________